0 votes
in Eğitim by (4.0k points)

1 Answer

0 votes
by (4.3k points)

Merhaba,

Divanü'l Ceys, Abbasi hükümetinin iktidardayken ülke ordusunu yönetmekle görevli olan kısmına verilen isimdir.

Divanü'l Ceyş

Divanü'l Ceys, Divan-i Arz ile aynı yerin diğer adıdır.

Divan-ı Ceys, hem devleti korumakla, hem de bunu yapacak olan birlikleri gözetlemekle görevliydi.

"Sahibu Divanü'l-Ceyş" unvanlı zat, en önemli memur olarak düşünülmüş ve vezire hesap vermek zorunda kalmışlardır.

Gerektiğinde askeri mahkeme de yapması gerekeni yaptı.

Seferlerde öğrendiklerini, ordunun ve teçhizatının ne durumda olduğunu yazar ve sonra bu bilgiyi halifeye verirdi.

Divanü'l Ceyş tarafından oluşturulan bu sistem zamanla hem Büyük Selçuklular hem de Anadolu Selçukluları tarafından kullanılan bir divan sistemine dönüşmüştür.

Bu divan, beylikler orada buluşsunlar diye yaptırılmıştır. Bu beyliklerden bazıları Akkoyunlular, Karakoyunlular gibi yerlerdir.

Abbasiler

750 yılı civarında yönetimi ele geçirdiler ve 1258 yılına kadar hüküm sürdüler.

Emevi hanedanı düştükten sonra Müslüman Arap hanedanı iktidara geldi ve 500 yıldan fazla bir süre İslam Devleti'ni ve halifeliği yönetti.

İslam tarihinin en önemli üç halifesinin Muntasm, Müstasm Billah ve Harun Reşit olduğu sanılmaktadır.

Bunun gerçekten yardımcı olduğunu umuyorum ve size iyi şanslar diliyorum.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...