0 votes
in Eğitim by (4.6k points)

1 Answer

0 votes
by (4.7k points)
Kural Z, birbirine paralel iki çizginin eşit sayılabilmesi için bir uçtan diğer uca eşit olması gerektiğini söyler. Z kuralına dik olan köşeler eşit açılara sahiptir.

Örneğin, x eşittir y

M kuralı, iki çizgi birbirine paralelse, sağ taraftaki açıların sol taraftaki açılarla aynı olması gerektiğini söyler.

Örneğin: x+y eşittir z

U Kuralı, söz konusu iki çizgi paralel olduğu sürece herhangi iki iç açının toplamının 180 olması gerektiğini söyler.

Örneğin, x + y = 180 kuralı bulabilirsin.

Categories

Welcome to BHOURA, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...